Nghị định số 66/2012/NĐ-CP: Các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước sẽ bị xử lý nghiêm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (TSNN). Theo Nghị định này, các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Theo đó, Nghị định quy định các hình thức xử phạt chính bao gồm: (i) cảnh cáo; (ii) phạt tiền. Trong đó, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quản lý, sử dụng TSNN là 50.000.000 đồng. Hình thức xử phạt bổ sung bao gồm: (i) tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính; (ii) tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc không thời hạn.
    Bên cạnh các hình thức xử phạt nêu trên, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng một hoặc một số biện pháp khắc phục hậu quả là: (i) buộc chấp hành đúng các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng TSNN; (ii) buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của tài sản đã bị thay đổi do hành vi vi phạm hành chính gây ra; trường hợp không khôi phục lại được tình trạng ban đầu của tài sản thì phải bồi thường bằng tiền hoặc tài sản có công năng sử dụng tương đương với tài sản ban đầu; (iii) bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra; (iv) buộc phải nộp lại vào ngân sách nhà nước khoản tiền thu được từ việc sử dụng tài sản không đúng quy định của pháp luật; (v) huỷ hợp đồng hoặc điều chỉnh lại hợp đồng thuê tài sản; bồi thường số tiền bị phạt do phải huỷ hoặc điều chỉnh hợp đồng kinh tế (nếu có); (vi) thu hồi theo quy định của pháp luật hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi đối với những TSNN bị sử dụng sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức; tài sản mua, biếu, tặng cho, trao đổi không đúng quy định; tài sản bị chiếm đoạt, cho mượn, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định;
    Về các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng TSNN khu vực hành chính sự nghiệp, Nghị định quy định 12 nhóm hành vi sẽ bị xử phạt bao gồm:  hành vi vi phạm quy định về mua sắm TSNN; hành vi vi phạm quy định về thuê tài sản; hành vi bố trí, sử dụng TSNN vượt tiêu chuẩn, định mức; hành vi bố trí, sử dụng TSNN không đúng mục đích; hành vi cho mượn TSNN không đúng quy định; hành vi biếu, tặng cho, trao đổi TSNN không đúng quy định; hành vi lấn chiếm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; hành vi chiếm đoạt trái phép TSNN; hành vi sử dụng TSNN vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định; hành vi vi phạm quy định về xử lý TSNN; hành vi vi phạm quy định về tổ chức xử lý TSNN; hành vi vi phạm quy định về việc đăng nhập và sử dụng số liệu về TSNN.
   Đối với tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước cũng có các nhóm hành vi tương tự TSNN khu vực hành chính sự nghiệp, ngoài ra Nghị định cũng quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi không thoả thuận với cơ quan có thẩm quyền trước khi ký kết Điều ước quốc tế cụ thể về ODA về nội dung đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, trang bị xe ô tô khác với quy định của pháp luật Việt Nam.
   Đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước, Nghị định quy định xử phạt đối với các nhóm hành vi vi phạm quy định về xác lập quyền sở hữu tài sản của Nhà nước, bảo quản, chuyển giao tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước; xử phạt tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước./.
Nguồn: Cục quản lí công sản