Hướng dẫn việc sử dụng hóa đơn khi bán tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước

Theo hướng dẫn tại văn bản này, đơn vị được giao xử lý tài sản (cơ quan ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính) có trách nhiệm đăng ký mua Hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước tại Sở Tài chính hoặc Phòng Tài chính Kế hoạch huyện, nơi đơn vị đóng trụ sở theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 225/2009/TT-BTCngày 26/11/2009 của Bộ Tài chính để cấp hóa đơn cho người mua được tài sản bán đấu giá. Không bán hóa đơn cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp (Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản và doanh nghiệp bán đấu giá tài sản) được thuê để bán tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu.

Theo Cục Quản lý công sản, sở dĩ Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn nêu trên là do có sự thay đổi về cơ chế chuyển giao tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước theo Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Nếu như Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 (được sửa đổi, bổ sung năm 2008) và Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ quy định tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu được chuyển giao cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá cấp tỉnh hoặc Hội đồng bán đấu giá cấp huyện để bán đấu giá. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá cấp tỉnh hoặc Hội đồng bán đấu giá cấp huyện thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước giao; vì vậy sẽ thực hiện việc xuất hóa đơn cho người mua được tài sản bán đấu giá.

Nay, theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, cơ quan ra quyết định tịch thu phải ký hợp đồng bán đấu giá với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi xảy ra hành vi vi phạm hành chính để bán đấu giá; trường hợp không thuê được tổ chức bán đấu giá thì thành lập hội đồng để bán đấu giá. Trong trường hợp này, tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp (Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản và doanh nghiệp bán đấu giá tài sản) là đơn vị được cơ quan ra quyết định tịch thu thuê để bán đấu giá; không thuộc đối tượng được mua hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước theo Thông tư số 215/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Liên quan tới việc thay đổi cơ chế chuyển giao tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, Cục Quản lý công sản cũng cho biết sẽ có sự thay đổi trong cơ chế tài chính đối với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp khi được thuê bán các loại tài sản này. Thay vì được thanh toán chi phí bán đấu giá như Hội đồng bán đấu giá tài sản trước đây, Trung tâm và doanh nghiệp bán đấu giá sẽ được thanh toán phí đấu giá (trong trường hợp đấu giá thành) như khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuê bán các loại tài sản nhà nước khác. Cục Quản lý công sản đã hoàn tất dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành./.

Nguồn: Cục quản lí công sản - Bộ Tài chính.