Thừa Thiên Huế: Mức thu phí tham gia đấu giá tài sản cao nhất là 500.000 đồng/hồ sơ

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 27/8/2012 quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

 Theo Quyết định này, mức thu phí gồm có:
    ·  Mức thu phí đấu giá tài sản:
    Trường hợp bán đấu giá tài sản thành thì mức thu phí được tính trên giá trị tài sản bán được của một cuộc bán đấu giá, cụ thể:
 
TT
Giá trị tài sản bán được của một cuộc bán đấu giá
Mức thu
1
Dưới 50 triệu đồng
5% giá trị tài sản bán được
2
Từ 50 triệu đồng đến 1 tỷ đồng
2,5 triệu đồng + 1,5% giá trị tài sản bán được vượt 50 triệu đồng
3
Từ 1 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng
16,75 triệu đống + 0,2% giá trị tài sản bán được vượt 1 tỷ đồng
4
Từ 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng
34,75 triệu đồng + 0,15% giá trị tài sản bán được vượt 10 tỷ đồng
5
Từ trên 20 tỷ đồng
49,75 triệu đồng + 0,1% giá trị tài sản bán được vượt 20 tỷ đồng. Tổng số phí không quá 300 triệu đồng/cuộc đấu giá
 
    Trường hợp bán đấu giá tài sản không thành thì trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, người có tài sản bán đấu giá, cơ quan thi hành án, cơ quan tài chính thanh toán cho tổ chức bán đấu giá tài sản, Hội đồng bán đấu giá tài sản các chi phí thực tế, hợp lý quy định tạo Điều 43 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.
    · Mức thu phí tham gia đấu giá tài sản: mức thu phí tham gia đấu giá tài sản được quy định tương ứng với giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá theo quy định như sau:
 
TT
Giá khởi điểm của tài sản
Mức thu (đồng/hồ sơ)
1
Từ 20 triệu đồng trở xuống
50.000
2
Từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng
100.000
3
Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng
150.000
4
Từ trên 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng
200.000
5
Trên 500 triệu đồng
500.000
    ·  Mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
    Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân:
 
TT
Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm
Mức thu (đồng/hồ sơ)
1
Từ 200 triệu đồng trở xuống
100.000
2
Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng
200.000
3
Từ trên 500 triệu đồng
500.000
 
    Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất không thuộc phạm vi đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân
 
TT
Diện tích đất
Mức thu (đồng/hồ sơ)
1
Từ 0,5 ha trở xuống
1.000.000
2
Từ trên 0,5 ha đến 2 ha
3.000.000
3
Từ trên 2 ha đến 5 ha
4.000.000
4
Từ trên 5 ha
5.000.000
 
    Trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại toàn bộ tiền phí tham gia đấu giá đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức phiên bán đấu giá./.
 Nguồn: Cục quản lí công sản