Thông báo thông tin về cổ phiếu HPG tại thời điểm 30/06/2017 của Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện (PTF)