Thông báo làm rõ số liệu danh mục đầu tư của Công ty tại thời điểm 30/06/2017

 

                  TẬP ĐOÀN

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV
               BƯU ĐIỆN

                                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

                                                                             THÔNG BÁO
                                                          Kính gửi: Các nhà đầu tư quan tâm

 
Nhằm làm rõ số liệu danh mục đầu tư của Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện (PTF) tại thời điểm 30/6/2017,  chúng tôi trân trọng thông báo tới các nhà đầu tư như sau: số lượng cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công ty nắm giữ tại thời điểm 30/6/2017 là: 837.649 cổ phiếu.
Để biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện, Số 68 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 024.39449679, Fax: 024.39449678.
Trân trọng thông báo.

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV BƯU ĐIỆN

Chi tiết Công văn: hinhanh/cong van 18 PTF.pdf

Nguồn: http://www.ptfinance.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-ptf/thong-bao-lam-ro-so-lieu-danh-muc-dau-tu-cua-cong-ty-tai-thoi-diem-30-06-2017

Ngày đăng tin: 29/01/2018