Thông báo bán đấu giá Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện

Công ty CP Bán đấu giá Tài sản BTC thông báo bán đấu giá Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Bưu điện thuộc sở hữu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).