QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH QUY CHẾ ĐẤU GIÁ CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV BƯU ĐIỆN ("PTF")

 

TẬP ĐOÀN

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

Số: 16 /QĐ-VNPT-HĐTV-BĐMVPTDN

                                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                        Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đính chính Quy chế đấu giá Công ty Tài chính

TNHH MTV Bưu điện (“PTF”) 

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;

Căn cứ Quyết định số 955/QĐ-TTg ngày 24/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thành Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Nghị định số 25/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 128/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ về việc bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 142A/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 08/06/2017 về việc bán Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bưu điện (PTF);

Căn cứ Quyết định số 327/QĐ-VNPT-HĐTV-BĐMVPTDN ngày 11/12/2017 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc phê duyệt Phương án bán Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện (PTF);

Xét đề nghị của Trưởng ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam đối với việc bán Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện;

Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính lỗi tại Quy chế Đấu giá Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện kèm theo Quyết định số 340/QĐ-VNPT-HĐTV-BĐMVPTDN ngày 14/12/2017 như sau: 

1.  Tại Khoản 6 Điều 2 (trang 1, dòng 4 từ dưới lên), thay cụm từ “được quy định tại Luật Đấu giá Tài sản số 01/2016/QH14” bằng cụm từ “được quy định tại Luật Đấu giá Tài sản số 01/2016/QH14 và Quy chế này”.

2. Tại Khoản 4 Điều 7 (trang 4, dòng 8 từ dưới lên), thay cụm từ “được quy định tại Luật Đấu giá Tài sản số 01/2016/QH14” bằng cụm từ “được quy định tại Luật Đấu giá Tài sản số 01/2016/QH14 và Quy chế này”.

3. Tại Khoản 2 Điều 21 (trang 19, dòng 15 từ trên xuống), thay cụm từ “chấp thuận chính thức” bằng cụm từ “chấp thuận nguyên tắc”.

4. Tại Khoản 1 Điều 23 (trang 21), bổ sung vào giữa điểm đ) và e) “e) Và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật”; đổi điểm e) thành điểm g).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông đối với việc bán Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện theo Quyết định số 323/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 05/12/2017 và Quyết định số 141/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 8/6/2017; Ban đổi mới tại doanh nghiệp của Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện (PTF) theo Quyết định số 142/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 8/6/2017; Trưởng các Ban chức năng Tập đoàn: Kế toán-Tài chính, Kế hoạch-Đầu tư, Nhân lực, Pháp chế-Thanh tra, Tài chính-Chiến lược; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người quản lý tại Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Chi tiết Quyết định: hinhanh/129610-16.PDF