Đăng kí tham gia bán đấu giá tài sản

 1. Đăng ký tham gia đấu giá tài sản

Người tham gia đấu giá tài sản phải nộp phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước. Phí tham gia đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Khoản tiền đặt trước do tổ chức bán đấu giá tài sản và người có tài sản bán đấu giá thỏa thuận nhưng tối thiểu là 1% và tối đa không quá 15% giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá. Khoản tiền đặt trước được được nộp cho tổ chức bán đấu giá tài sản.

Nếu người tham gia đấu giá mua được tài sản bán đấu giá thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua; nếu không mua được tài sản thì khoản tiền đó được trả lại ngay sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trong trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá tài sản đã nộp một khoản tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc bán đấu giá mà không có lý do chính đáng thì khoản tiền đặt trước đó thuộc về tổ chức bán đấu giá tài sản, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

2. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá

Người tham gia đấu giá tài sản phải đăng ký mua tài sản trong thời hạn tổ chức bán đấu giá đã thông báo và nộp đủ tiền đặt trước, phí đăng ký đấu giá. Trường hợp tài sản thi hành án thì không phải nộp phí đăng ký đấu giá.