Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2012

Ngày 31/01/2013, Bộ Tài chính có văn bản số 1708/BTC-QLCS về việc Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (TSNN) và in Phiếu xác nhận thông tin trong CSDL về TSNN.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo cơ quan tài chính Bộ, cơ quan trung ương, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện: (i) tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản nhà nước năm 2012 theo đúng quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 245/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính, gửi về Bộ Tài chính trước ngày 15/3/2013. Trong đó, các báo cáo đính kèm được in trực tiếp từ Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước; (ii) báo cáo kết quả rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trong CSDL quốc gia về tài sản nhà nước theo nội dung hướng dẫn tại Văn bản số 15050/BTC-QLCS ngày 31/10/2012 của Bộ Tài chính; (iii) in và gửi “Phiếu xác nhận thông tin trong CSDL về tài sản nhà nước” từ Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước cho từng đơn vị có tài sản đã báo cáo kê khai để rà soát, kiểm tra./.

 

Cục quản lý công sản - Bộ tài chính